UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19

EFIRST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt pn. „Wprowadzenie innowacji procesowej w zakresie stworzenia i wdrożenia kompletnego systemu raportowania, dzięki integracji systemów informatycznych EFIRST GROUP Sp. z o.o., Sp. k. z systemami IT zewnętrznych partnerów biznesowych oraz usprawnieniu procesu analizy i zabezpieczenia danych poprzez uruchomienie portalu raportowego z dostępem dla analityków firmy oraz klientów, co podyktowane jest koniecznością wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w warunkach pandemii COVID-19”.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację (konkurs nr 1/2021).

Krótki opis projektu:

Projekt polega na wdrożeniu indywidualnie przygotowanego rozwiązania programistycznego, w wyniku którego nastąpi wprowadzenie innowacji procesowej polegającej na stworzeniu i wdrożeniu kompletnego systemu raportowania, dzięki integracji systemów informatycznych Wnioskodawcy z systemami IT zewnętrznych partnerów biznesowych oraz usprawnieniu procesu analizy i zabezpieczenia danych poprzez uruchomienie portalu raportowego z dostępem dla analityków firmy oraz klientów, co podyktowane jest koniecznością wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w warunkach pandemii COVID-19.

W wyniku wdrożenia zaplanowanego w projekcie rozwiązania informatycznego nastąpi usprawnienie 2 procesów biznesowych realizowanych w firmie Wnioskodawcy, które składają się łącznie na wskazane powyżej zintegrowane rozwiązanie stanowiące innowację procesową:

  • usprawnienie procesu wymiany danych, dzięki integracji systemów informatycznych Wnioskodawcy z systemami IT zewnętrznych partnerów biznesowych,
  • usprawnienie procesu analizy i zabezpieczenia danych poprzez uruchomienie portalu raportowego z dostępem dla analityków firmy oraz klientów.

W celu zrealizowania projektu Wnioskodawca zaplanował zakup 2 usług programistycznych, w wyniku których wytworzone zostanie indywidualnie przygotowane dla Wnioskodawcy oprogramowanie wraz z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw autorskich do tego oprogramowania.

Powyższe jest uzasadnione koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania firmy Wnioskodawcy w warunkach pandemii Covid-19. Wnioskodawca musi dostosować się do wymuszonego trybu pracy, w którym funkcjonuje aktualnie jego przedsiębiorstwo (przejście pracowników z modelu stacjonarnego na model zdalny), jak również do trybu pracy jego klientów, który uległ analogicznym zmianom.

Wnioskodawca zobowiązany jest z jednej strony zadbać o bezpieczeństwo pracowników, ograniczając ich wzajemne kontakty, z drugiej jednak strony musi dochować wymaganego standardu jakości świadczonych usług.

Cele projektu:

Celem projektu jest usprawnienie realizacji procesów biznesowych w firmie Wnioskodawcy, w wyniku których Wnioskodawca podniesie jakość świadczonych usług w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez swoich klientów w aktualnej sytuacji rynkowej.

Dzięki wdrożeniu projektu Wnioskodawca poprawi ponadto swoją pozycję konkurencyjną i uzyska szanse na nawiązanie nowych relacji biznesowych, pozyskanie nowych partnerów handlowych oraz zdobycie nowych rynków, w szczególności zagranicznych.

Wnioskodawca zakłada, że wdrożenie rozwiązania projektowego pozwoli mu osiągnąć założone efekty w perspektywie długofalowej, co w przyszłości przełoży się na możliwość zaoferowania wyższego standardu obsługi, a tym samym większą precyzję i szybkość przygotowywanych raportów i analiz efektywności sprzedaży oraz trafniejsze prognozy i lepszą organizację pracy.

Tym samym Wnioskodawca zakłada, że oferując wyższej jakości usługi pozyska nowych klientów, co przełoży się na wzrost przychodów i poprawę pozycji.

Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji projektu planowane jest wdrożenie innowacji procesowej polegającej na stworzeniu i wdrożeniu kompletnego systemu raportowania, dzięki integracji systemów informatycznych Wnioskodawcy z systemami IT zewnętrznych partnerów biznesowych oraz usprawnieniu procesu analizy i zabezpieczenia danych poprzez uruchomienie portalu raportowego z dostępem dla analityków firmy oraz klientów, co podyktowane jest koniecznością wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w warunkach pandemii COVID-19.

W wyniku wdrożenia zaplanowanego w projekcie rozwiązania informatycznego nastąpi usprawnienie 2 procesów biznesowych realizowanych w firmie Wnioskodawcy, które składają się łącznie na wskazane powyżej zintegrowane rozwiązanie stanowiące innowację procesową:

  • usprawnienie procesu wymiany danych, dzięki integracji systemów informatycznych Wnioskodawcy z systemami IT zewnętrznych partnerów biznesowych,
  • usprawnienie procesu analizy i zabezpieczenia danych poprzez uruchomienie portalu raportowego z dostępem dla analityków firmy oraz klientów.

wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 299 975.00 PLN

wkład Funduszy Europejskich: 254 978.75 PLN